×

احکام قصر و جمع نماز مسافر/ملا حامد رحیمی

 • کد نوشته: 11600
 • ۱,آذر ۱۳۹۴
 • 115935 بازدید
 • ۳۶ دیدگاه
 • آوای باینگان: مطلب پیش روی شما عزیزان به قلم ماموستا ملا حامد رحیمی امام جمعه محترم شهر باینگان می باشد که مشتمل بر احکام قصر و جمع نماز مسافر در فقه امام شافعی ( رض) و برگرفته از کتاب (( صلاتک ایها المسلم)) تالیف استاد عبدالرحمن السعدی می باشد.

  احکام قصر و جمع نماز مسافر/ملا حامد رحیمی
 • تقدیم به مسافران و رانندگان محترم
  قصر نماز، بدین معنی است که به جای نماز های چهار رکعتی(( ظهر و عصر و عشاء)) دو رکعت به نیت قصر خوانده شود، حکم جواز قصر بر نمازهای های صبح و مغرب جاری نمی شود بلکه به حال خود باقی می ماند.
  مسافتی که برای جواز قصر مطرح و مشروط است:

  هرگاه شخص مسافر به سفری بیش از ۸۱ کیلومتر عزیمت کرد، قصر نماز برای او جایز است و چگونگی طی مسافت مطرح نیست خواه با ماشین باشد خواه با هواپیماکه در مدت کوتاهی آن را طی کند، باز حکم جواز قصر را دارد.

  نیت قصر:
  نیت قصر نماز باید هنگام ادای نماز قصر شده اندکی قبل از تکبیر تحریم(۰ الله اکبر بعد از نیت نماز)) آورده شود، نه چنانکه برخی مردم معتقدند نیت قصر نماز از آغاز سفر باید آورده شود، که نظریه درستی نیست.

  ابتداء و انتهاء قصر:
  مسافر حق دارد بعد از خروج از محدوده شهر خود به قصر نماز شروع نماید و تا زمان برگشتن به دیار خود ولو اگر مدتی طولانی را در سفر به سر برده باشد قصر نماز را ادامه دهد، ولی اگر قصد داشت در شهری که به آن سفر می کند بیشتر از چهار روز تمام بجز دو روز ورود و خروج از ان اقامت داشته باشد، حق استفاده از قصر را ندارد بلکه باید نمازهایش را کامل اداء کند و اگر قصد داشت به مدت چهار روز و یا کم تر از آن در شهر اقامت داشته باشد می تواند قصر کند.

  هرگاه در مدت مکث در آن شهر، شک داشته باشد و نداند که چه وقت آن را ترک می کند و به وطن خود بر می گردد. به مدت ۱۸ روز قصر می کند و بعد از ۱۸ روز به صورت عادی نمازش را کامل میخواند تا زمانی که باز از آن شهر به شهر دیگری سفر کند، آن وقت حق قصر را دارد.

  هرگاه مسافر از سفر برگشت و به محدوده شهری که در آن سکونت دارد رسید حکم جواز قصر نیز پایان می یابد.

  ملاحظات:

  ۱ – افرادی که روزانه به صورت دائمی باید سفرهای ۸۱ کیلومتری داشته باشند مانند رانندگان و شاغلین در ادارات که معمولا شغل رانندگی مستلزم رفت و برگشت بین شهر هاست اجازه قصر در نماز را دارند.

  ۲ – اکر شخص مسافر در حضر ( مقیم قبل از شروع به سفر ) نمازش فوت شده باشد و بخواهد در حین سفر آن را قضاء کند چه در سفر و چه در حضر بای آن را به صورت کامل قضا کند.

  ۳ – اگر شخص مسافر نمازش فوت شد و خواست آن را در زمان سفر قضاء کند می واند آن را به قصر(شکسته) قضاء کندولی اگر در حضر نماز فوت شده سفر را قضاء کند طبق مذهب امام شافعی رحمه الله باید به صورت کامل آن را اداء کند.

  ۴ – جائز است مقیم به مسافری که نمازش را به قصر می خواند اقتداء کند و هر گاه امام مسافر که معمولا در رکعت دوم سلام می دهدمامومی که به کامل نمازش را می خواند باید بقیه رکعات را به فرادی کامل نماید ولی اگر مسافر به مقیم یا مسافری که نمازش را کامل می خواند اقتداء نمود در این حال مسافر نمی تواند قصر کند بلکه باید از امامش تبعیت نموده و نمازش را کامل کند.

  ۵ – مسافری نماز سنت می خواند و می تواند به جای نماز های سنت قبل از فجر و وتر بقیه سنت ها را ترک کند ولی اگر در سفر نوافل را هم بخواند بهتر است.

  جمع نماز:

  جمع نماز بدین معنی است که مسافر دو نماز را در یک وقت و با هم جمع نماید مانند جمع نمودن ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء به صورت جمع تقدیم یا جمع تاخیر.

  تقدیم به معنی جلو آوردن نماز عصر یا عشاء و تایر یعنی عقب انداختن نماز ظهر یا مغرب. نماز صبح هیچگاه جمع نمی شود بلکه به صورت منفردا خوانده می شود.

  اگر مسافر بخواهد نماز ظهر را با نماز عصر به صورت جمع تقدیم بخواند قبل از تکبیر تحریم نیت قصر و جمع می آورد.

  نیت دارم فرض نماز ظهر را به قصر و جمع تقدیم با عصر بجای می آورم( الله اکبر). نیت جمع تقدیم در هر قسمت از اجزاء فرض اولی آورده شود ولو اگر لحظه ای قبل از سلام باشد جائز است.

  اگر کسی این نیت جمع را در اثنای نماز اول فراموش کند حق جمع نمودن نمازها را ندارد و هر گاه از خواندن دو رکعت نماز مقصوره اول فارغ شد سلام می دهد و بدون فوت وقت برای ادای نماز بعدی (۰ عصر یا عشاء ) به پا می خیزد و نیت جمع تقدیم را می آورد.

  ( نیت دارم فرض نماز عصر را به قصر و جمع تقدیم با ظهر یا عشاء را با مغرب به جای می آورم الله اکبر). هر گاه مسافر قصد داشت که به جمع تاخیر نماز را اداء کند بدین معنی که نماز ظهر را به وقت نماز عصر تاخیر دهد هنگام ادای نماز عصر نیت می آورد ( نیت دارم فرض نماز ظهر را به قصر و جمع تاخیر با عصر یا مغرب را با عشاء به جای می آورم الله اکبر) وقتی که از خواندن دو رکعت نماز شکسته اولی ( ظهر) فارغ شد سلام می دهد و بدون فاصله برای ادای نماز بعدی ( عصر) به پا می خیزد.( نیت دارم فرض نماز عصر را به قصر و جمع تاخیر به جای می آورم الله اکبر).

  هرگاه مسافر قصد داشت که نماز مغرب را با نماز عشاء به صورت جمع تقدیم به جای بیاورد می گوید: (( نیت دارم فرض نماز مغرب را با عشاء به جمع تقدیم به جای می آورم الله اکبر)) و بعد از خواندن ۳ رکعت نماز مغرب سلام می دهد و بدون فاصله برای ادای نماز عشاء به قصر و جمع به پا می خیزد و می گوید(( نیت دارم فرض نماز عشاء به قصر و جمع تقدیم با مغرب به جای می آورم الله اکبر)).

  توجه: هنگام جمع تاخیر نیت تاخیر فرض اول به وقت فرض دوم قبل از رسیدن وقت نماز دوم ( عشاآ یا عصر) واجب است.

  یادآوری های مهم در مساله قصر و جمع:

  ا – برای مسافر جائز است که ظهر و عصر را کامل (( چهار رکعتی)) با هم جمع نماید و در یک وقت بخواند.

  ۲ –منشاء و محل نیت قلب است پس اگر قلبا نیت آورده شود صحیح است جز اینکه تلفظ به نیت به خاطر همراهی زبان و قلب در نیت سنت و افضل است.

  ۳ –برای مسافر جائز است که به امام اقتداء کند و در وقت نماز دیگر انفرادی نمازش را بخواند و یا اگر ممکن بود بعد از فراغت از اقتداء به امام اول بدون فاصله به امام دیگر اقتداء کند(( در این حال فرض اول و دوم را با جماعت و هر فرض را با امامی می خواند ولی اگر امامش مقیم بود و یا مسافری بود که نمازش را کامل بخواند او هم باید از امام تبعیت کند و نمازش را کامل بخواند.

  ۴ –هرگاه مسافر نمازش را به صورت جمع تقدیم به جای آورد و سپس قبل از وقت نماز دوم یا بعد از آن به محل سکونت خویش برگشت اعاده( بازخواندن) فرض دوم بر او واجب نمی شود.

  توضیح این مسئله:
  شخصی از پاوه به تهران سفر می کند و در حین بازگشت در روانسر نماز ظهر و عصر را به قصر و جمع تقدیم به جای می آورد این شخص وقتی که به پاوه برسد چه قبل از عصر و چه بعد از عصر خواندن نماز عصر بر او واجب نیست ولی اگر قبل از فرارسیدن نماز عصر به پاوه برسد اعاده نماز دوم بهتر است.

  هرگاه مسافر قصد جمع تاخیر داشت ولی قبل از ادای نماز جمع تاخیری و بعد از رسیدن وقت نماز دوم به محل اقامتش برگشت، نماز اول( ظهر را به صورت کامل (چهار رکعتی) قضاء می کند و گناهی هم در قبال فوت نمازش متحمل نمی شود زیرا چون مسافر از طرف شارع ماذون به این تاخیر بوده است.

  آیا جمع نماز برای غیر مسافر مجاز است؟

  بلی؛ جمع حقیقی( بدون قصر) برای اهل شهری که از مسجد دور باشند و اکثرا نمازهایشان را به جماعت بخوانند در حال باریدن باران شدید و یا هوای واقعا سرد و یا برف زیاد که راه عبور به مسجد را قطع کند و آنان نتوانند برای فرض دوم باز به مسجد بیایند در این حال به خاطر آنکه در ثواب جماعت سهیم باشند می توانند نمازهای ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء را بها جمع تقدیم و بدون قصر با هم بخوانند.

  زیرا در کتاب شریف بخاری آمده که پیامبر (ص) در شبی که باران شدید می بارید نماز مغرب و عشاء را جمع می نمود و نیز بیمارانی که قدرت نماز خواندن در وقت معین یا چند بار وضو گرفتن را ندارند می توانند از این رخصت استفاده کنند.

  نوشته های مشابه

  36 پاسخ به “احکام قصر و جمع نماز مسافر/ملا حامد رحیمی”

  1. یحیی فقیهی گفت:

   سلام خیلی تشکر از جناب ماوستاحامد وازشما دوستان

  2. یحیی فقیهی گفت:

   بااجازە ی نقد کوچیک
   تونشتن ی کم بیشتر دقت بشە

  3. فه ذزاد گفت:

   خوا جه زای به خیرتان بداتو

  4. ناشناس گفت:

   باعرض سلام وادب خدمت استاد ارجمند جناب حامد رحیمی با تشکر فراوان و اجر جزیل از خداوند منان بابت توضیحات این مسئله فقهی ـتحدید زمان در مسافرت به چه نصی از قرآن وسنت صحیح بیان شده است لطفا نقل بفرمائید جزاک الله

  5. روژین محمدی گفت:

   سلام خسته نباشید. من به خاطر کارم نمی‌توانم نماز عصر و مغرب را سر وقت بخوانم. آیا میتوانم آنها را به صورت جمع بخوانم؟

   • bayangan گفت:

    با سلام و احترام
    سوال شما برای جناب ماموستا رحیمی ارسال شده و پس از پاسخ ایشان در اینجا به شما پاسخ خواهیم داد.
    با تشکر
    مدیریت آوای باینگان

  6. نسیمه قاسمی گفت:

   سلام
   ایا میشه بعد از طی مسافت ۸۱ کیلومتر نماز رو فقط ب صورت جمع خواند و قصرش نکرد یا ختما باید قصر و جمع بخونیم

  7. رحیمی گفت:

   سلام و درود فراوان
   من به خاطر شرایط کاری در آزمایشگاه نمیتوانم نماز عصر و مغرب را سر وقت بخوانم. آیا میتوانم این نمازها را به صورت جمع تقدیم وتاخیر بخوانم؟

  8. نادری گفت:

   بسیار عالی، خدی بزرگ اجرتان دهد

  9. مومن گفت:

   بسیار متشکر بابت انتشار این مطلب خوب

  10. فرشته.ا گفت:

   مطلب ارزنده ای بود
   خداوند اجرتان دهد

  11. مسلم گفت:

   به حق مطلب خوبی منتشر کردین
   موفق باشید

  12. ایزدپناه گفت:

   مطلب عالی نوشتین ولی کاش جناب ماموستا به سوالات پاسخ میدادند
   باتشکر

  13. فاطمه گفت:

   مطلب خوب و جامعی بود
   فقط اگر جناب ماموستا به سوالات پرسیده شده در نظرات پاسخ میدادن بهتر بود
   باتشکر

  14. هدایت گفت:

   با تشکر از سایت وزین آوای باینگان بابت انتشار این مطلب مفید و عامه پسند
   و همچنین با تشکر از جناب ماموستا رحیمی بابت تهیه این مطلب

  15. احمد قادری گفت:

   با سلام
   با تشکر از مطلب مفیدی که تهیه و منتشر نمودین
   بسیار کاربردی بود وجواب بعضی سوالات خودم را نیز در مطلب یافتم

  16. فاطمه کریمی گفت:

   من خیلی وقت بود درباره احکام قصر و جمع نماز جستجو کردم .مطلب خوب و جامعی بود
   از شما بابت انتشار این مطلب متشکرم

  17. محمدی گفت:

   مطلب جامعی بود، لطفا در خصوص موضوعات شرعی و دینی مطالب بیشتری منتشر کنید.
   باتشکر

  18. هاشم گفت:

   خدا خیرتون بده، مطلب خوبی منتشر کردین، به جواب بعضی از سوالاتم رسیدم
   باتشکر

  19. ف. شریفی گفت:

   عالی بود، خدا خیرتون بده

  20. مولودی گفت:

   خیلی مطلب جامع و مفیدی بود
   کامل توضیح داده شده بود
   خدا خیرتون بده ان شاالله

  21. رحيم رمضاني گفت:

   باسلام و سپاس فراوان بابت راهنمایی مفید حضرت عالی اجرکم عندالله

  22. رحیمی گفت:

   باسلام ودتشکر از شما برادر عزیز جزاکم عندالله

  23. هدایت گفت:

   با سلام و خداقوت
   باتشکر از مطلب خوب و جامعی که منتشر کردین و همچنین با تشکر از بردار بزرگوار جناب ماموستا رحیمی

  24. شیوا گفت:

   سلام وقتتون بخیر می بخشین ی سوال من بخاطر کارم ازنماز عصر جا میمونم میتونم قصر و جمعش کنم با ظهر؟

   • آوای باینگان گفت:

    با سلام و احترام
    سوال شما برای جناب ماموستا رحیمی ارسال شده است
    ولی تا جایی که اطلاع داریم فقط در موقع مسافرت امکان قصر و جمع کردن نماز طبق شرایطی که در بالا توضیح داده شده است وجود دارد .

  25. ادریس گفت:

   با سلام و احترام
   مطلب خوب و کاملی منتشر کردین
   خدا جزای خیر شما را بدهد

  26. ناهید گفت:

   دست خوش بیت ماموستا
   زور مطلبیکی باش بو

  27. زاهد گفت:

   بسیار عالی توضیح داده شده و مطلب به راحتی قابل درک است
   با تشکر از جناب ماموستا حیدری و همچنین سایت آوای باینگان بابت انتشار این مطلب
   خدا اجرتان بدهد

  28. حامد گفت:

   با تشکر از مطلب خوبتون
   در خصوص قصر و جمع نماز مطلب به این خوبی و جامعی ندیده بودم

  29. سپیده گفت:

   ببخشید سوالی داشتم اگر فردی که اهل تسنن هست مسافرت کاری برود ولی نداند چند روز کارش طول بکشد نمازش را چگونه باید بخواند ؟(شکسته یا کامل)

   • آوای باینگان گفت:

    سلام و درود بر شما
    پاسخ شما در مطلب وجود دارد. و به شرح زیر است.
    هرگاه در مدت مکث در آن شهر، شک داشته باشد و نداند که چه وقت آن را ترک می کند و به وطن خود بر می گردد. به مدت ۱۸ روز قصر می کند و بعد از ۱۸ روز به صورت عادی نمازش را کامل میخواند تا زمانی که باز از آن شهر به شهر دیگری سفر کند، آن وقت حق قصر را دارد.

  30. فاطمه گفت:

   درود بر شما
   مطلب بسیار خوبی منتشر کردین

  31. هاشم گفت:

   کامل و جامع بود، سپاس از شما

  32. مکرم گفت:

   عالی بود
   با تشکر از شما

  33. محمدتقي گفت:

   با سلام و تشکر از مطالب
   می خواستم بدانم با توجه به اینکه بنده اهل سنت حنفی مذهب مب باشم آیا این امکان برایم در مسافرت مقدور هست ؟
   من اجازه به این مورد را با توجه به حنفی بودنم دارم ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *